Милосърдие за теб

Проекти 2018

2018

В периода 02.07 – 28.09.2018 год., при дневен център в Сдружение Милосърдие за теб се реализира социален проект Мултимедийна театрална постановка Реваншът на трите прасенца. Проектът бе финансиран от Фонд Социална закрила при Министерство на труда и социалната политика.

Участници в този проект бяха 20 деца на възраст 8 – 15 години, представители на ромския етнос, живеещи в ромската махала на кв. Владислав Варненчик . Заедно със своите двама ръководители – лингвисти с опит в театралното изкуство, децата създадоха мултимедийна театрална постановка.Тази постановка въплъщаваше в себе си разнообразни видове изкуства, работа с аудио-визуални продукти, дейности по изработване на театрални декори и изграждане на сценичен облик, овладяване на разнообразни приложни и художествени техники, създаване на анимация, филмово заснемане, изработване на кукли, кукловодство, създаване на сценарий и диалози за героите, както и работа по преодоляване на агресията и умение за работа в група в дългосрочен период.

В периода 03. – 10.2018 год., при дневен център в Сдружение Милосърдие за теб се реализира медиаторска програма, заложена по Програма на Община Варна за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2018 год. Програмата бе финансирана от Община Варна – Дирекция Образование и младежки дейности.

По линия на програмата беше организирана информационна кампания в ромската общност с цел разясняване на правилата и сроковете за подаване на документи за постъпване в училище за учебната 2018/2019 год.; организираха се необходимите документи за постъпване на деца в училище; създадена бе мрежа от добри контакти с учители, с които до момента липсваше градивна комуникация, а при тези учители и директори, с които в годините е поддържан работен диалог се забелязва стабилен успех. Като последващи резултати може да отчетем събирането и предоставянето на Община Варна в лицето на Дирекция ОМД, на информация, касаеща деца и ученици в задължителна училищна възраст, изготвяне на график за регулярни посещения в учебни заведения, в които се обучават деца от ромската махала на кв. Владислав Варненчик, а така също активна работа по Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Не на последно място е важно да се отбележи и провеждането на успешна лятна работа – подготовка за 1 клас на деца на възраст 6-7 години с цел попълване на дефицити; провеждане на образователна програма – допълнителна подготовка на деца, завършили 1 клас,а така също и образователна програма за ученици 2-7 клас.

fr_FRFrench
fr_FRFrench