Милосърдие за теб

УСТАВ

УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА

МИЛОСЪРДИЕ ЗА ТЕБ“

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Глава 1 Предмет на устава

Чл. 1. /1/ Този устав урежда устройството, дейността, съществуването и прекратяването на юридическо лице с нестопанска цел сдружение в обществена полза „Милосърдие за теб„. Сдружението е доброволна организация, обединяваща физически и юридически лица, доброволци и специалисти и развива дейността си в съответствие на настоящия Устав.

Чл. 2. /1/ Наименованието на сдружението: Сдружение « Милосърдие за теб ».

/2/ На латиница наименованието на сдружението се изписва « Milosurdie za teb”.

Чл. 3. /1/ Седалището на сдружението е: град Варна, кв.”Владислав Варненчик” – бл.55, вх.1 – партер

/2/ Адресът на управление на сдружението е: гр.Варна, кв.”Владислав Варненчик”, бл.55,вх.1 – партер

Чл. 4. Сдружението е учредено безсрочно.

Глава 2 Цел, средства и предмет на дейност

Чл. 5 Целите на Сдружението са:

/1/ Да съдейства за опазване на основните човешки права и интереси на различните малцинствени групи в българското общество, както и на хора в неравностойно, социално положение.

/2/ Да насърчава и спомага оразованието сред широк кръг от хора, сред които деца и младежи, малцинствени групи, хора в неравностойно положение.

/3/ Да съдейства ученици и младежи, да вземат участие в различни образователни форми; да спомага възрастни от различни целеви групи, да вземат участие в пазара на труда.

/4/ Да си съдейства с различни държавни звена за изпълнение на проекти, насърчаващи образование, междуетническа търпимост и др.

/5/ Да предоставя социални услуги в общността, да предоставя консултиране на определени въпроси – образование, медицински услуги, социални услуги и др; предоставяне на психологическо и всякакъв вид консултиране, според ресурса, с който разполага.

Целеви групи : деца, младежи, представители на различни етнически групи, хора с увреждания, социално слаби граждани, възрастни хора.

Чл.6 Средства за постигане целите на Сдружението

/1/ Разработване на проекти за насърчаване на междуетническия, междукултурния диалог и повишаване на образоваността.

/2/ Създаване и провеждане на обучения, семинари, лекции, дискусии.

/3/ Предоставяне на социални грижи в общността

Чл.7 Предмет на дейност

/1/ За постигане на своите цели, Сдружението извършва следните дейности :

а/ обучения на деца, ученици, младежи и възрастни;

б/ оказване на социална помощ и консултации на деца, ученици, младежи и възрастни;

в/ разработване и реализиране на социални проекти

/2/ Сдружението извършва и допълнителна спомагателна дейност, доколкото това е необходимо и възможно за постигане на целите му и само в рамките, разрешени от закона.

Глава 3 Членство, права и задължения

Чл.8 Членство

/1/ Членуването е доброволно и действено.

/2/ Член на Сдружението може да бъде всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, както и необявени в несъстоятелност или прекратени по друго обстоятелство, юридически лица, стига да са съгласни с Устава на Сдружението.

Чл.9 Нови членове

/1/ Нови членове на Сдружението се приемат след подадена молба от страна на лицето, в която същото декларира, че познава Устава и е съгласен с него.

/2/ Приемането се извършва с решение на ОС на Сдружението

/3/ Новоприетите членове се вписват в Книгата за членовете с техните данни. В нея първоначално се вписват и главните учредители.

Чл. 10 Членовете на Сдружението имат право да:

/1/ участват в дейността му;

/2/ участва и гласува в Общото събрание, както и да бъде избиран в неговите органи;

/3/ бъде информиран за дейността на Сдружението, както и да се ползва от резултатите от дейността му по ред, определен в настоящия Устав;

/4/ предлага, обсъжда, дава мнение по въпроси от дейността на Сдружението

Чл.11 Всеки член на Сдружението е длъжен да :

/1/ спазва Устава и да изпълнява решенията на органите на Сдружението;

/2/ съдейства за постигане целите на Сдружението и да утвърждаване на неговия авторитет

Чл.12 Изключване

/1/ За неизпълнение на задълженията, на члена на Сдружението, могат да се направят забележка, предупреждение за изключване и изключване.

/2/ Забележката и предупреждението се правят от управителя.

/3/ Изключването става по решение на ОС.

/4/ Дисциплинарни наказания се налагат, след като се изслушат обясненията на нарушителя, но не по-късно от три месеца от откриване на нарушението и до една година от извършването му.

Чл.13/1/ Членът на Сдружението не отговаря с личното си имущество за задълженията на Сдружението.

/2/ Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не минават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 14. (1) Членството в сдружението се прекратява :

1. с едностранно волеизлеяние до Сдружението;

2. със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респективно при ликвидация или несъстоятелност на юридическите лица;

3. с изключването;

4. с прекратяване на юридическото лице-член на Сдружението

5. при отпадане .

6. при прекратяване на професионалната или обществена дейност, свързана с дейността на сдружението;

(2) Напусналите или изключени членове на Сдружението не могат да имат претенции към имуществото му, като Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски.

(3) Отпадането се констатира, когато член на Сдружение е преустановил участието си в дейността на Сдружението, като не е присъствал на определен брой заседания на Общото събрание в една и съща година, чиито брой се определя с решение на Управителния съвет. Отпадането се констатира от Управителя по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството. Управителят писмено уведомява лицето за решението си.

Чл.15 /1/ Напускането на Сдружението става въз основа на молба от члена на Сдружението до управителя , с едномесечно, писмено известие.

/2/ Членството се счита прекратено с изтичане на даденото предизвестие.

Чл.16 /1/ Член на Сдружението може да бъде изключен, когато :

1.1 нарушава предвидените в чл.11 задължения;

1.2 грубо е нарушил или системно нарушава Устава на Сдружението;

    1. с действията си уронва престижа и авторитета на Сдружението;

1.4 извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в Сдружението несъвместимо.

/2/ Предложение за изключване на член може да бъде направено от всеки член на Сдружението.

/3/ Изключването се извършва с решение на Общото събрание, взето с обикновено мнозинство от половината плюс един от присъстващите членове на Сдружението. Предложеният за изключване член не взема участие при гласуването.

Глава 4 Органи на Сдружението – правомощия и ред за вземане на решения

ОБЩО СЪБРАНИЕ

ЧЛ.17 Общото събрание е върховен орган на Сдружението.

Чл.18 Общото събрание :

/1/ приема, изменя и допълва Устава;

/2/ приема други вътрешни актове;

/3/ избира и освобождава управителя;

/4/ взема решения за откриване и закриване на клонове;

/5/ взема решение за участие в други организации;

/6/ взема решение за прекратяване на Сдружението;

/7/ приема бюджета на Сдружението;

/8/ приема отчетите за дейността и докладите на управителя;

/9/ приема правилник за дейността на клоновете;

/10/ избира директори на клоновете;

Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол съобразно ЗЮЛНЦ.

Чл. 19. Свикване на Общо събрание

/1/ Общото събрание се свиква от управителя по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай управителят в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

/3/ Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден. Поканата за събранието се изпраща до всеки един от членовете на Сдружението 14 дни преди него.

/4/ Общото събрание се свиква редовно, един път в годината, на което се отчита дейността на Сдружението.

Чл. 20. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Чл. 21 Гласуване

/1/ Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

/2/ Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, по сватовство – до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземане на решения.

/3/ Едно лице може да представлява един от членовете на Общото събрание въз основа на изрично писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл. 22 Вземане на решения

/1/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

/2/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Управител

Чл.23 /1/ Управителят на Сдружението се избира измежду членовете на същото. ОС упълномощава лице, което да сключи трудов договор с управителя от името на Сдружението.

/2/ Управителят не може да бъде лице под 18 години или поставено под запрещение.

/ 3/ Управителят може да бъде освободен и на негово място за бъде избран друг в следните случаи : при смърт; по негова молба; когато нарушава устава, закона и решенията на Общото събрание.

Чл.24 /1/ Управителят изпълнява решенията на Общото събрание и направлява дейността на сдружението между заседанията на Общото събрание.

/2/ Правомощия на управителя :

  1. Осигурява изпълнение на решенията на ОС

  2. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване на изсикванията на Устава

  3. Подготвя и внася за отчет пред Общото събрание отчет за дейността на Сдружението

  4. Свиква ОС и подготвя дневен ред

  5. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това

  6. Взема решения по всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на ОС.

  7. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава

5 глава Имущество на Сдружението

Чл. 25 Сдружението може да притежава имущество.Имуществото се състои от право на собственост, други вещни права и право на интелектуална собственост. Имуществото на Сдружението се формира от дарения, завещания, спонсорство от български и чуждестранни физически и юридически лица, допълнителна стопанска дейност и всички други законосъобразни източници.

6 глава Прекратяване и ликвидация

Чл. 26 Сдружението се прекратява

С решение на Общото събрание

С решения на Окръжния съд по седалището на Сдружението, в предвидените от ЗЮЛНЦ случаи.

Заключителни разпоредби

Чл. 27 Ликвидацията се извършва от Управителя или от назначен от ОС ликвидатор. Ликвидаторът удовлетворява кредиторите на Сдружението от наличните парични средства и от осребреното имущество на Сдружението.

Чл. 28 Счетоводното отчитане на дейността на Сдружението се осъществява на базата на действащото законодателство в Република България.

Чл. 29 По спорни въпроси между членовете на Сдружението по отношение на прилагането на този Устав, компетентно е Общото събрание.

Чл. 30 Настоящият Устав е приет единодушно от всички учредители, присъствали на Учредителното събрание на Сдружението, състояло се на 26.02.2016год. и е изменен последно с Решение на Общото събрание на 20.11.2017 г.

Ч Л Е Н О В Е :

Ивайло Тошков Георгиев Маник Саркизова Вартересян Виолета Василева Иванова

/………………………………/ /………………………………/ /………………………………/

Стефан Рачев Златаров Вероника Гарабед Вартересян Филип Апостолов Бакалов

/………………………………/ /………………………………/ /………………………………/

Силвия Огнянова Бакалова

/………………………………/

fr_FRFrench
fr_FRFrench